Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Zapraszamy do przeglądu konkursowego – recytacji poezji Joanny Kulmowej oraz ilustracji jej wierszy.

Email Drukuj PDF


kulmowa 1Konkurs kierujemy do wszystkich uczniów klas 0 – III.
Termin nadsyłania nagranych recytacji utworów oraz składania ilustracji do wierszy to 22 marca 2021r. do Pani Katarzyny Czternastkiewicz, wychowawczyni klasy 2a. Prace plastyczne z ilustracją powinny zawierać imię i nazwisko autora, klasę oraz tytuł ilustrowanego wiersza.
Można wziąć udział w wybranej przez siebie części przeglądu konkursowego, jak również w całości.


Wyniki podane zostaną w rocznicę urodzin poetki 25 marca.
Poniżej przydatne link, a w komentarzach wybrane wiersze Joanny Kulmowej.
http://www.book.hipopotamstudio.pl/?cat=30
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2019/wczesnoszkolna/oj-klasa3/otoja_pol_spol_kl3_cz1/mobile/index.html#p=47
https://czasdzieci.pl/czytanki/id,45f9e-joanna_kulmowa_gdybym.html
http://kulmowa.pl/category/wiersze-kulmowej/
Cele konkursu:

  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • poznanie twórczości Joanny Kulmowej,
  • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci,
  • zachęcanie do występów na scenie, prezentacja umiejętności artystycznych uczniów.

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do dzieci z klas 0 - III szkoły podstawowej.
Warunki uczestnictwa:
•Â Â   Uczestnicy przesyłają nagranie recytacji wybranego przez siebie wiersza Joanny Kulmowej z dowolnego tomiku wierszy. Wyboru utworu można dokonać z pomocą wychowawczyni lub Katarzyny Czternastkiewicz.
•Â Â   Uczestnicy składają pracę plastyczną w dowolnej technice, format A4 lub A3, będącą ilustracją do wybranego przez siebie wiersza Joanny Kulmowej
•Â Â   Uczestnicy biorą udział w wybranym module przeglądu lub w obu – recytatorskim i plastycznym.
•Â Â   Popisy recytatorskie oraz prace plastyczne  oceniać będzie  komisja powołana przez organizatorkę konkursu.
•Â Â   25 marca, w rocznicę urodzin Joanny Kulmowej zamieszczona zostanie informacja o wynikach przeglądu konkursowego oraz informacja o terminie wręczenia nagród i pamiątkowych dyplomów.
Kryteria oceny:
- stopień opanowania pamięciowego tekstu,
- poprawna i płynna recytacja,
- świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu,
- ogólne wrażenie artystyczne (strój, rekwizyty, gesty).
- oryginalność pomysłu na ilustrację do wiersza poetki
Ocena i ogłoszenie wyników:
•Â  Oceny dokona jury powołane przez organizatorów.
•Â  Rozstrzygniecie i przekazanie informacji o terminach wręczenia nagród będą podane w rocznicę urodzin poetki – 25 marca
•Â  Nagrodzeni uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe, a osoby wyróżnione okolicznościowe dyplomy.
•Â  Fotoreportaż z wydarzenia umieszczony na stronie szkolnej i profilu szkolnym

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320