Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Email Drukuj PDF

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Zasady wypożyczeń i korzystania ze zbiorów:

1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły.

2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Rodzice uczniów mogą wypożyczać książki na konto dziecka.

3. Książki można wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko.

4. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom na rok szkolny podręczniki z dotacji oraz przekazuje materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Dołączona do podręcznika płyta CD lub inne materiały dodatkowe stanową integralną część podręcznika i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Przez cały okres użytkowania uczeń dba o powierzone podręczniki, zabezpieczając je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. W terminie określonym w harmonogramie (ustalanym corocznie), uczniowie oddają komplet podręczników do biblioteki. W przypadku niezwrócenia lub zniszczenia podręcznika Szkoła może żądać od rodziców ucznia zakupu nowego podręcznika.

5. Uczniowie mogą wypożyczać: lektury – na dwa tygodnie, pozostałe książki – na miesiąc

a) klasy 0 Szkoły Podstawowej – 1 książkę od II semestru;
b) klasy I, II, III Szkoły Podstawowej - 2 książki;
c) klasy IV, V, VI Szkoły Podstawowej – 3 książki;
d) Gimnazjum – 3 książki;

6. Książki z księgozbioru podręcznego i czasopisma udostępniane są na miejscu.

a) uczniowie mogą wypożyczać książki z księgozbioru podręcznego na lekcje, pod warunkiem, że zostaną oddane do biblioteki tego samego dnia;
b) w uzasadnionych przypadkach można wypożyczyć książki z księgozbioru podręcznego na weekend;
c) książki z księgozbioru podręcznego podaje nauczyciel bibliotekarz, po zakończeniu korzystania należy oddać nauczycielowi bibliotekarzowi.

7. Książki aktualnie niedostępne można zamawiać. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

8. Termin oddania książki można przedłużyć (przed upływem terminu zwrotu) o dwa tygodnie, jeśli biblioteka nie ma na nią zamówień.

9. Czytelnicy, którzy nie mają oddanych książek w terminie, nie mogą wypożyczać do czasu oddania zaległości.

10. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy przekazywać innym osobom.

11. Książki i inne dokumenty biblioteczne należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi.

12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (lub innego dokumentu bibliotecznego) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

13. Zbiory specjalne (płyty DVD i CD, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.

14. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki należy zwrócić do biblioteki. Uczniowie kończący lub zmieniający szkołę otrzymują kartę obiegową, na której potwierdzone zostanie rozliczenie się z biblioteką.

15. Nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.

Zasady korzystania i zachowywania się w bibliotece

16. Uczniowie przebywający w bibliotece zobowiązani są zachowywać się cicho, przestrzegając zasad kultury i ogólnego poszanowania. Do biblioteki nie wolno wnosić ani spożywać posiłków oraz używać telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, poza czytnikami e-booków.

17. Czytelnia biblioteki służy do odrabiania lekcji oraz czytania książek i czasopism. Uczniowie mogą również grać w gry planszowe, będące na wyposażeniu biblioteki.
  Na zapleczu biblioteki mogą przebywać uczniowie korzystający z komputera lub dokonujący wyboru książek, po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza lub nauczyciela opiekującego się biblioteką.

18. Przed wyjściem z biblioteki należy uporządkować miejsce pracy, książki z księgozbioru lub gry oddać nauczycielowi bibliotekarzowi, czasopisma biblioteczne odłożyć na półkę.

Postanowienia końcowe:

19. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania go.

20. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu będą zastosowane kary zgodnie ze statutem szkoły.

Aktualizacja: 23.02.2017

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO W BIBLIOTECE SZKOLNEJ


1.Ze stanowiska komputerowego mogą korzystać uczniowie w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

a) Gimnazjum;

b) Uczniowie VI klasy szkoły Podstawowej - za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

2. Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły.

3. Czas pracy ucznia przy komputerze wynosi maksymalnie 1 godzinę. Uczeń może zarezerwować stanowisko komputerowe z jednodniowym wyprzedzeniem.

4. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować mogą maksymalnie 2 osoby.

5. Uczniowie korzystający z komputera logują się własnym hasłem.

6. Uczniowie korzystający z komputera zobowiązani są zachowywać się cicho, przestrzegając zasad kultury i ogólnego poszanowania. Nie wolno wnosić ani spożywać posiłków.

7. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.

8. Użytkownik zamierzający skorzystać z płyty CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi bibliotekarzowi. Nośniki dopuszczane są do użytku wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu zawartości programem antywirusowym.

9. Istnieje możliwość wykonania pojedynczych wydruków tekstów po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza. Nie wykonuje się wydruków kompletnych stron internetowych oraz grafiki. Wydruki są odpłatne, kwoty są ustalane przez dyrekcję szkoły.

10. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem, włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela;

11. Po zakończeniu pracy należy wylogować się, pozostawiając stanowisko komputerowe w idealnym porządku.

12. Za szkody wyrządzone w  wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik. W przypadku wprowadzenia wirusów komputerowych lub innego działania niezgodnego z prawem użytkownik ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami kodeksu karnego.

13. Za nieprzestrzeganie regulaminu lub przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, a także odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania z komputera informując o tym dyrektora.

Aktualizacja: 24.09.2013

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320